Verlof- & ziekmelden

Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u vriendelijk dit direct aan de school te melden, in ieder geval vóór aanvang van de lessen.
U kunt dit telefonisch doen op nummer 036-5332686. U kunt ook uw bericht inspreken op  ons antwoordapparaat, of een mailtje sturen via ‘Social Schools'..
Indien het om een besmettelijke ziekte gaat dan willen wij daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gebracht.
Wij nemen contact met u op als uw kind zonder bericht afwezig is. Dit doen we voor de veiligheid van uw kinderen.

Soms kan het gebeuren dat u gebeld wordt, terwijl u de ziekmelding al doorgegeven hebt. Wij proberen dit te voorkomen, maar nemen toch liever het zekere voor het onzekere!                                                                                                              

Wij verzoeken u dokters- en tandartsbezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden te laten plaatsvinden.
Mocht dat niet mogelijk zijn, dan dient u dit schriftelijk of mondeling aan de leerkracht of directeur te melden.

Extra vrije dagen en/of vakantie
Extra vrije dagen en/of vakantie moeten ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. U kunt het hiervoor bestemde formulier (verlofaanvraag) afhalen bij de leerkracht of de directeur.
In de wet is vastgelegd dat de directie van de school u alleen in zeer specifieke gevallen (bijvoorbeeld huwelijk, trouwerij of begrafenis) toestemming mag geven uw kind van school te houden.Tot tien dagen per schooljaar bepaalt de directie, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar, of verlof verleend kan worden. Indien u meer dan tien dagen per schooljaar aanvraagt, moet u een verzoek indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere. De directie is verplicht dit voornemen aan de leerplichtambtenaar kenbaar te maken.
De leerplichtambtenaar toetst dit voornemen aan de wet en deelt de beslissing schriftelijk mee aan de ouders/verzorgers en de directie. Voor de eerste twee weken na de zomervakantie geldt dat de directie geen verlof mag toestaan.
De school moet dan alle verzuim melden aan de leerplichtambtenaar.

Verlof buiten schoolvakantie
Verlof voor een vakantie buiten de schoolvakantie is meestal niet mogelijk. De leerplichtwet maakt hierop een uitzondering als de “specifieke aard van het beroep” van één van de ouders het noodzakelijk maakt buiten de zomervakantie te gaan.                                                                                              
Hierbij dient men te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof mogelijk is binnen de officiële schoolvakantie
  • De gevraagde periode mag niet langer duren dan tien schooldagen
  • De gevraagde periode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen

Indien U twijfelt of u een beroep mag doen op deze regeling, neemt u dan zo spoedig mogelijk  (uiterlijk zes weken voor verlof) contact op met de directeur of de leerplichtambtenaar. Dit voorkomt teleurstellingen.

Indien een leerling naar onze mening ongeoorloofd verzuimt, of wanneer wij daar een vermoeden van hebben, dan zijn wij wettelijk verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar