Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Het is voor de school belangrijk als ouders/verzorgers een stem hebben in de Medezeggenschapsraad.

De MR is een wettelijk orgaan en bestaat uit ouders en personeel.

In de nieuwe wet op medezeggenschap staat duidelijk aangegeven waarin de medezeggenschapsraad instemmings- of adviesrecht heeft.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 teamleden en 1 ouder. 

De oudergeleding bestaat uit:

Zsa Zsa Veldman, moeder van Syandro uit groep 8.
 

De teamgeleding wordt gevormd door:

Malika Belhadj

Anil Toewar

De MR houdt zich vooral bezig met beleidszaken, zoals personeelsbeleid, koers van de school enz. en vergadert eens in de zes weken

Aan het eind van de middag op school.
Eenmaal per jaar vindt de Algemene Jaarvergadering plaats.

Tijdens deze vergadering worden het jaarverslag en de begroting gepresenteerd. 
De vergaderingen van de  Medezeggenschapsraad zijn openbaar en kunnen door de ouders worden bijgewoond.

De medezeggenschapsraad is zowel via het postadres van de school als via de mail te bereiken: medezeggenschapsraad@kameleon.asg.nl