Respect voor elkaar

De ontwikkeling van sociale vaardigheden staat, naast de ontwikkeling van de basisvaardigheden, centraal op De Kameleon!

Normen en waarden zijn belangrijk om in de maatschappij te kunnen functioneren. Op De Kameleon zijn alle leerkrachten geschoold in het geven van "Kanjertraining".

Door middel van de Kanjertraining leren onze kinderen:

  1. omgaan met elkaar

  2. conflicten oplossen

  3. verminderen van pestgedrag

  4. respect hebben voor zichzelf en de ander

Ook de ouders worden hierin betrokken.

Veilig schoolklimaat
De Kameleon biedt dan ook een veilig schoolklimaat en mag zich een gecertificeerde "Kanjerschool" noemen.
De Kameleon biedt een veilige leeromgeving, waarin het respect voor verschillen tussen mensen van groot belang is, evenals het zichtbaar zijn in de dagelijkse praktijk van (democratische) waarden en normen.
Wij vinden het respect voor verschillen tussen mensen van groot belang.